การให้บริการ

 

อาคาร 1 ชั้น 1

- ให้บริการหนังสือหมวด 000 - 200  (ความรู้ทั่วไป, คอมพิวเตอร์, ปรัชญา, ศาสน)

- การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และบัตรรายการ

- มุมตลาดหลักทรัพย์

- มุมอาเซียน

 

 

อาคาร 1  ชั้น 2

- ให้บริการหนังสือหมวด  300 - 500  (สังคมศาสตร์   กฎหมาย  ภาษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

 

อาคาร 1 ชั้น 3

- ห้องประวัติศาสตร์ให้บริการหนังสือหมวด 900

- ห้องศรีวิชัยให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับภาคใต้

- ห้องวิทยานิพนธ์/งานวิจัย 

- หนังสืออ้างอิง

- หนังสือภาษาต่างประเทศ (หมวด 000 - 900)

 

 

อาคาร 2 ชั้น 1

- ห้องเยาวชนและห้องวารสาร  หนังสือพิมพ์

- ห้องประชุม

อาคาร 2 ชั้น 2

- ห้องศิลปะ  วรรณคดีและบันเทิง (ให้บริการหนังสือหมวด  600 - 800)

- ห้องโสตทัศนวัสดุ มุมหนังสือกรมศิลปากร,  หนังสือหายาก

- ห้องเอกสารโบราณและราชกิจจานุเบกษา

บริการอื่น ๆ

- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า               

- บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- บริการนำชมหอสมุดแห่งชาติฯ

-  บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

- บริการจดแจ้งการพิมพ์

- บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

- บริการถ่ายเอกสาร

- บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล