ห้องบริการ

 

ห้องหนังสือพิมพ์และวารสาร ให้บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

ห้องหนูรักหนังสือ ให้บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

บริการหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆ

ห้องจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ให้บริการ ณ อาคาร1 ชั้น 2

บริการ การจัดประชุมสัมมนา สำหรับหน่วยงานต่างๆ

ห้องหนังสือทั่วไป ให้บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 1

แบ่งเป็นห้องหนังสือทั่วไป 1  ให้บริการหนังสือทั่วไปหมวด 000 - 300 และห้องหนังสือทั่วไป 2 ให้บริการหนังสือทั่วไปหมวด 400 - 800

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 1

บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ  และบริการข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติ

ห้องโสตทัศนวัสดุ ให้บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 2

ให้บริการโสตทัศนวัสดุ ต่างๆ เช่น แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพนิ่ง ซีดี-รอม ฯลฯ

ห้องค้นคว้า ให้บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 2

ให้บริการหนังสืออ้างอิง งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือทั่วไปหมวด 900 และหนังสือภาษาต่างประเทศ

ห้องอีสานศึกษา ให้บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 2

ให้ บริการหนังสือภาคอีสานในรูปของหนังสือตัวพิมพ์ และหนังสือตัวเขียน ได้แก่ สมุดไทย คัมภีร์ใบลาน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคอีสาน ตลอดจนหนังสือหายาก และหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรนอกจากบริการแหล่งเรียนรู้ ดังกล่าวมาแล้ว หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมาบริการให้คำปรึกษาแนะนำการถ่ายถอด อ่าน และแปลภาษาโบราณ การสงวนรักษาหนังสือ และเอกสารโบราณที่มีคุณค่า เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติ ตามนโยบายของกรมศิลปากร   รวมทั้งจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริม ให้เกิดการอ่าน การศึกษาหาความรู้ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน เช่น โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการตามโอกาสและวาระสำคัญต่างๆ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยว เนื่องกับการอ่าน การจัดห้องสมุด  ฯลฯ