ห้องบริการ

 

      ห้องหนังสือทั่วไป    บริการหนังสือทั่วไป จัดหมวดหมู่แบบดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000 – 900   บริการหนังสือเรียนและแบบเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย  หนังสือและตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หนังสือบันเทิง เรื่องสั้น เรื่องแปล หนังสือที่ได้รับรางวัล นวนิยายทั้งไทยและต่างประเทศ และบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 

                      

 

       ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์  บริการหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา  บริการวารสาร นิตยสาร จุลสาร สยามจดหมายเหตุ  และกฤตภาค

 

                     

 

         ห้องค้นคว้า  บริการหนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม สารานุกรม ปทานุกรม อักขรานุกรม  หนังสือรายปี  รายงาน การวิจัย และวิทยานิพนธ์

 

                   

 

      ห้องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  บริการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงปัจจุบัน บริการสารานุกรมเด็ก สารานุกรมสำหรับเยาวชน อุปกรณ์ฝึกเสริมทักษะสำหรับเด็ก บริการสื่อมัลติมีเดียและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 

                   

 

       ห้องจันทบุรี  บริการหนังสือภาคตะวันออก รายงานและสถิติต่างในภาคตะวันออก  บริการราชกิจจานุเบกษา  บริการเอกสารโบราณ สมุดไทย ใบลาน จารึกต่างๆ จัดแสดงตู้นิทรรศการภาพพระราชจริยวัตรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  ตู้แสดงผลิตภัณฑืจากเสื่อจันทบูร แร่ธาตุและอัญมณีต่างๆ รวมทั้งภาพเก่าจันทบุรี

 

                     

 

       ห้องโสตทัศนวัสดุ   บริการสื่อโสตฯต่างๆ  เช่น แผนที่ แผ่นภาพ ลูกโลก แถบบันทึกภาพวิดิโอ  ดีวีดี วีซีดี ซีดี-รอม  แถบบันทึกเสียง และซีดีเพลงต่างๆ ทั้งไทยสากล ไทยลูกทุ่ง เพลงสุนทราภรณ์ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงลูกกรุงและลูกทุ่งเก่าอมตะ นิทานและเพลงสำหรับเด็ก  บริการบูทโทรทัศน์เลือกชมรายการได้

 

                      

 

        ห้องศิลปากรและหนังสือหายาก   บริการหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรและหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร  บริการหนังสือหายากที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  หนังสือเกี่ยวกับบุคคลสำคัญต่างๆทั้งของไทยและของโลก หนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ  หนังสือเกี่ยวกับในหลวง พระราชินี และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งหนังสือเล่มใหญ่สุดและเล่มเล็กสุด