งานแถลงข่าว โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

               สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ให้คนไทยรักการอ่านหนังสือ มีข้อมูลหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารโบราณต่างๆที่ดี มีคุณภาพครบถ้วน รวมทั้งมีความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการค้นคว้า มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน ทันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ภายใต้แนวคิด "เติมการอ่าน สานความฝัน ปันความสุข ทุกภูมิภาค"  และกำหนดจัดงานแถลงข่าวขึ้น ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องวชิรญาณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ