เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการโสตทัศนวัสดุ

 

 

ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ย้ายจากชั้น 3 อาคาร 1 มาให้บริการห้อง 104 (ห้องบริการอินเทอร์เน็ต) ชั้น 1 อาคาร 1