ห้องบริการ ( Service Rooms )

 

 อาคาร 2   หอสมุดแห่งชาติ

     ชั้นที่ 1  (1st Floor)

               บริการพิเศษ (บริการเลข ISBN ISSN จดแจ้งการพิมพ์ 

              และ CIP)

                  Special Service (e-Service)

 
ชั้นที่ 2  (2nd Floor)

              วิทยานิพนธ์และวิจัย

                Thesis and Research Collection

       
     ชั้นที่ 3  (3rd floor)

              หนังสือหายาก

                  Rare Book Collection 

      

     ชั้นที่ 4  (4th floor)

               หนังสือตัวเขียนและจารึก (เอกสารโบราณ)

                     Manuscript AND Inscripton

     

 

 

อาคาร  1   หอสมุดแห่งชาติ

     ชั้นที่ 1  (1st Floor)

         - ประชาสัมพันธ์ (Information)

         - ห้องบริการอินเทอร์เน็ต

         - ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ : ไมโครฟอร์ม รูปภาพ แผนที่ ฯลฯ

         - ห้องโถง

         - ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน

          

     ชั้นที่ 2  (2nd Floor)

         - ห้องบริการหนังสือความรู้ทั่วไป ปรัชญา ศาสนา

         - ห้องบริการหนังสือ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

         - มุมทรัพยากรสารสนเทศเกาหลี

     ชั้นที่ 3  (3rd floor)

         - ห้องบริการหนังสือศิลปะ วรรณคดี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

         - ห้องบริการหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย

         - ห้องทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน

         

     ชั้นที่ 4  (4th floor)

         - ห้องเก็บวารสารและหนังสือพิมพ์เย็บเล่ม และฉบับล่วงเวลา

 

 อาคารห้องสมุดอื่นๆ

หอวชิราวุธานุสรณ์ (King Vajiravudh Memorial Hall)                                                          

     - บริการพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

     - พระบรมราชะประทรรศนีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงนิทรรศการถาวรพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

หอสมุดดนตรี (Music Library)

   หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

     - เป็นศูนย์รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ ทั้งในลักษณะของสื่อโทรทัศน์ หนังสือ เอกสาร และโน้ตเพลง

     - เผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและสมบรูณ์

     - เป็นศูนย์ค้นคว้างานวิชาการทางด้านดนตรี และให้ความสุขความบันเทิงแก่ เยาวชน และประชาชนทุกระดับชั้น

  ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร

      - อนุรักษ์เพลงไทย ไทย-สากล ลูกทุ่ง และเพลงพื้นเมืองไว้เป็นสมบัติของชาติ

      - อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีและส่งเสริมพัฒนาการด้านดนตรีให้สืบทอดถึงปัจจุบัน

     - เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการทางดนตรีสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า วิจัยดนตรีไทย ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง และเพลงพื้นเมืองดนตรีต่างประเทศ มีบริการทั้งเอกสาร วิชาการแถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง วีดิทัศน์ และสื่อเสียงประเภทอื่น

 

หอสมุดดำรงราชานุภาพ (Damrong Rajanubhab Library)

          - บริการหนังสือส่วนพระองค์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหนังสือพระราชนิพนธ์ตลอดจนหนังสือที่เกี่ยงข้องโดย เน้นในสาขาประวัติศาสตร์โบราณคดี วรรณคดี การเมืองการปกครอง การท่องเที่ยว ศาสนาและขนบประเพณี ฯลฯ และของใช้ส่วนพระองค์

 ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Narathip Centre for Research in Social Science)

          - บริการหนังสือและเอกสารส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงค์ประพันธ์ เช่น บทละครพระราชนิพนธ์พระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงค์ประพันธ์ หนังสือหายากเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือกฎหมาย การเมืองการปกครอง ภาษาและวรรณคดี ทั้งที่เป็นงานนิพนธ์ และหนังสือส่วนพระองค์

หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej Library)

    - บริการหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

     - บริการหนังสือทั่วไปหมวด 000 - 999

     - วิทยานิพนธ์และวิจัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ลงมา

     - สิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ในท้องถิ่น

     -  วารสารและหนังสือพิมพ์