มุมหนังสือจีน

 

มุมหนังสือจีน ให้บริการ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 1

หอสมุดแห่งชาติจัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต หอสมุดแห่งชาติจึงจัดห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนให้มีรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศภาษาจีนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการและประสานความร่วมมือ เครือข่ายในการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างห้องสมุดในประเทศและต่างประเทศที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน

สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มรูปได้ที่ http://www.chinessroom.nlt.go.th/LibraryChina/index2.jsf