เอกสารประกอบการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.nlt.go.th/th/smart

มุมหนังสือเกาหลี

 

มุมหนังสือเกาหลี ให้บริการ ณ ห้อง 204-205 ชั้น 2 อาคารหลัง 1

มุมหนังสือเกาหลี ให้บริการหนังสือ วารสาร ภาษาเกาหลี และหนังสือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี จัดหมวดหมู่ตามระบบดิวอี้ 000 - 999