อินเทอร์เน็ต

 

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการ ณ ชั้น 1 อาคาร 1

ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ผู้ใช้สามารถขอใช้บริการได้วันละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

                                                       1.      ผู้ขอใช้บริการติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เมื่อต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เคาเตอร์ให้บริการ (ห้อง 104)

                                                       2.      ผู้ขอใช้บริการอ่านข้อปฏิบัติการใช้บริการอินเทอร์เน็ต และการปฏิบัติตามข้อห้ามในการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต

                                                       3.      ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต

                                                       4.      ผู้ขอใช้บริการยื่นบัตรหลักฐานต่างๆ โดยผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น ถ้าผู้ใช้ไม่มีบัตรไม่สามารถขอใช้บริการได้

                                                       5.      ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้วันละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

                                                       6.      อนุญาตให้ใช้บริการเพื่อการศึกษาและการวิจัยเท่านั้น

                                                       7.      ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่ปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร อันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสาธารณชน

                                                       8.      หากมีเหตุขัดข้องในเรื่องบริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

                                                       9.      หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีการดำเนินการดังนี้

                                       1.      ว่ากล่าว ตักเตือน

                                       2.      งดใช้บริการอินเทอร์เน็ต

                                       3.      หากละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายต้องระวางโทษตามกฎหมาย