กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี ๒๕๕๗

 

หอวชิราวุธานุสรณ์ ได้จัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในฯ รัชกาลที่ ๖ "กิจกรรมทวีปัญญา" ประจำปี ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๑ การเสวนาและแสดงขับร้อง "เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่่ ๖" ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒ การเสวนาและการแสดงลิเก เรื่อง "พระหันอากาศ" บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

** วิทยากรและนักแสดงทั้ง ๒ ครั้ง โดย นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ และคณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๑๒๑๒-๓ ต่อ ๔๐๐ หรือสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ที่อาคารหอสมุดแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารหลังเก่า ห้อง ๓๐๘