เทคนิคการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

 

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN : 978-974-417-968-5

เอกสารฉบับเต็ม: