คู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย

 

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN : 978-974-417-985-2

เอกสารฉบับเต็ม: