เอกสารประกอบการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.nlt.go.th/th/smart

คู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย

 

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN : 978-974-417-985-2

เอกสารฉบับเต็ม: