คู่มือการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับด้วยไมโครฟิล์ม

 

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN : 978-974-417-995-1

เอกสารฉบับเต็ม: