คู่มือความรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรี

 

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN : 978-974-417-019-4

เอกสารฉบับเต็ม: