คู่มือช่วยค้นคว้า : บรรณานุกรมเพลงสากล

 

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN : 978-974-417-022-4

เอกสารฉบับเต็ม: