เอกสารประกอบการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.nlt.go.th/th/smart

คู่มือการอ่านถ่ายทอดอักษรขอม

 

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN :  978-974-417-368-4

เอกสารฉบับเต็ม: 
หมวดหมู่: