เอกสารประกอบการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.nlt.go.th/th/smart

ความรู้เรื่องการซ่อมอนุรักษ์หนังสือทั่วไป

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN : 978-616-283-045-7

เอกสารฉบับเต็ม: