ความรู้เรื่องการซ่อมอนุรักษ์หนังสือทั่วไป

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN : 978-616-283-045-7

เอกสารฉบับเต็ม: