หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

ความเป็นมา 

         ในปีพุทธศักราช 2528 ด้วยความดำริริเริ่มของคณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราชและกระทรวงมหาดไทย ได้ขอประชามติประชาชนทั่วประเทศกว่า 40 ล้านคน ในการถวายพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผลจากการขอประชามติครั้งนี้ มีพสกนิกรผู้จงรักภักดีได้ออกความเห็นให้ถวายพระราชสมัญญานามว่า "ภูมิพลมหาราช" และคณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราช ได้จัดเป็นเล่มแบ่งไว้เป็นแต่ละจังหวัดมีจำนวน 12,000 เล่ม

         คณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราชได้พิจารณาที่จัดเก็บเอกสารดังกล่าว และเห็นควรก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นที่ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ มุมด้านถนนศรีอยุธยาตัดกับถนนสามเสน มีพื้นที่กว้าง 26 เมตร ยาว 55 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,430 ตารางเมตร

 

ประวัติการจัดสร้าง

            จัดสร้างเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชนชาวไทยมานานกว่า 40 พรรษา ด้วยพระปัญญาบารมีวิริยะ อุตสาหะ ยังความร่มเย็นเป็นสุข แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเป็นที่เก็บรักษาเอกสารขอประชามติจากประชาชนทั่วประเทศกว่า 40 ล้านคน ในการถวายพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                         

 

ลักษณะอาคาร

            เป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงไทยเรือนยอด ความกว้าง 16.50 เมตร ความยาว 42 เมตร ความสูงประมาณ 51.4 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นด้วยหินอ่อน กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วางผังออกแบบตัวอาคารและดำเนินการก่อสร้างกรมศิลปากรออกแบบครุภัณฑ์ และหอสมุดแห่งชาติจัดหาเอกสารหนังสือ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ้นค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าตกแต่งด้านภูมิสถาปัตยกรรม เป็นเงิน 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

            หอเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

                       

 

พื้นที่กิจกรรม

            พื้นที่ประมาณ 175 ตารางเมตร ตรงกลางมีที่ตั้งแท่นแก้วบรรจุเอกสารประชามติของประชาชนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ตามผนังของอาคารมีภาพจิตรกรรมแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าของประชาชนทั่วไป 

         

         

 

ให้บริการ ดังนี้

1. เอกสารประชามติในการถวายพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

3. กฤตภาคเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

 

วันเปิดบริการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.30 น.

วันปิดบริการ : วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดตามประกาศของทางราชการ

โทร 0-2281-7541