นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

             

              นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ตั้งอยู่ที่ตึกถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ

              นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถานที่ให้บริการความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ในรูปแบบของนิทรรศการถาวร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 100 ปีแห่งการสวรรคต 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

              พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสในพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว กับสมเด็จพระเทพศิริทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ เมื่อ พ.ศ. 2404 แล้วทรงเลื่อนเป็นสมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนพินิตประชานาถ เมื่อ พ.ศ. 2410 ทรงกำกับราชการกรมมหาดเล็ก กรมพระคลังมหาสมบัติ และกรมทหารบกวังหน้า เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะทรงพระชนมพรรษา 14 พรรษา บรมราชาภิเษกครั้งแรกวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 ได้เสด็จประพาสอินเดียใน พ.ศ. 2415 เมื่อทรงเจริญพระชนพรรษา 20 พรรษา โปรดเกล้าฯให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2414 ตลอดรัชกาลพระองค์ทรงปรับปรุงและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ได้เสด็จประพาสยุโรปถึง 2 คร้ัง ทรงดำรงอยุ่ในราชสมบัติ 42 ปี ประชาชนชาวไทยถวายสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช" เสด็จสวรรคตวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระชนพรรษา 58 พรรษา

               วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษวิทยา การพัฒนาสังคมการสื่อสาร ในวาระครบ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพประจำปี 2545-2546 และในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เอกสารจดหมายเหตุพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัวทรงปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศ (พ.ศ. 2411-2453) ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนนานาชาติเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World)

              นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว มีห้องจัดแสดง ดังนี้

- ห้องที่ 1 ปิยมหาราช จัดแสดงพระราชประวัติ และจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ

- ห้องที่ 2 ราชเคียงประชา จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปฏิรูปสังคมให้มีความเสมอภาคโดยเฉพาะการเลิกทาส ทำให้ราษฎรทุกคนเป็นไทแก่ตัว การเสด็จประพาสต้นเพื่อดูแลทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์

- ห้องที่ 3 ธำรงเอกราช จัดแสดงพระราชกรณียกิจในการปฏิรูปการปกครองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ทำให้ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์ทางการเมืองและสามารถดำรงรักษาความเป็นเอกราชไว้ได้

- ห้องที่ 4 สยามใหม่ จัดแสดงภาพบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้มีการวางรากฐานกิจการด้านสาธารณูปโภคของไทยทุกด้าน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองต่อมาทุกยุคทุกสมัย

- ห้องที่ 5 มรดกสถาปัตยกรรมของสยาม จัดแสดงแบบจำลองสามมิติของสถาปัตยกรรมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แก่ วัดเบญจมบพิตร พระที่นั่งอนันตสมาคม อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ สขาตลาดน้อย และตึกถาวรวัตถุ

- ห้องที่ 6 มรดกความทรงจำแห่งโลก จัดแสดงตัวอย่างสำเนาเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อ พ.ศ. 2552 จัดแสดงภายถ่ายส่วนพระองค์

- ห้องที่ 7 ปิยมหาราชรฦก จัดแสดงภายถ่ายส่วนพระองค์

               ภายในอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ยังเป็นศูนย์จำหน่ายหนังสือ ที่สำนักต่างๆ ภายในกรมศิลปากรจัดพิมพ์ขึ้น คือ สำนักบริหารกลาง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักการสังคีต สำนักช่างสิบหมู่ สำนักโบราณคดี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ

                ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

                              

 

เปิดบริการ : วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดบริการ :  วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2222 4867 โทรสาร 0 2221 6830

หมายเหตุ : ไม่เสียค่าเข้าชม