หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิริธร

 

                    หอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คณะนักดนตรีวง อ.ส.วันศุกร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างหอสมุดดนตรีฯ ขึ้น ให้บริการศึกษา ค้นคว้าเพลงพระราชนิพนธ์และพระราชกรณียกิจด้านดนตรี ตลอดจนรวบรวมแผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี วีดีทัศน์ รวมทั้งสื่อโสตฯ อื่นๆ

                  ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิริธร  จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนพรรษา ครบ 3 รอบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์ต้นฉบับเพลงไทยและเพลงสากล ไว้เป็นมรดกสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการดนตรี

 

เปิดบริการ :  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

ปิดบริการ  :  วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของทางรชการ

เว็บไซต์ : http://www.kingramamusic.org