ของขวัญปีใหม่ 2558 สำหรับประชาชน

        หอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม " ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน 2558" โดยเปิดอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ให้ประชาชนเข้าชม ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. การถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว

2. นำชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ห้องต่างๆ ดังนี้

          2.1 ห้องปิยมหาราช

          2.2 ห้องราชเคียงประชา

          2.3 ห้องธำรงเอกราช

          2.4 ห้องสยามใหม่

          2.5 ห้องมรดกสถาปัตยกรรมแห่งสยาม

          2.6 ห้องมรดกความทรงจำแห่งโลก

          2.7 ปิยมหาราชรฤก

3. มอบโปสการ์ดที่ระลึกพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2450

4. จำหน่ายหนังสือของกรมศิลปากร และสมุดบันทึก (ไดอารี่) ของกรมศิลปากร ปี 2558