เกี่ยวกับองค์กร

 

ประวัติความเป็นมา

                 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9  นครราชสีมา  ก่อสร้างขึ้นโดยดำริของ พลเอกเปรม   ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และ  รัฐบุรุษ  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  40  พรรษาและต้องการให้หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

 

                 อาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา  ออกแบบโดยกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยมีนายเกรียงไกร สัมปัตชลิต  เป็นสถาปนิกตามดำริของพลเอกเปรมติณสูลานนท์  โดยต้องการ

1. ให้เป็นอาคารที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  ทั้งงานด้านห้องสมุด และงานการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของชาวนครราชสีมา

2. สถานที่ตั้งของอาคารหอสมุดให้อยู่ในเขตชุมชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้ห้องสมุด

3. ให้อาคารมีพื้นที่ใช้สอยพอเพียง

4. ให้อาคารมีลักษณะไทย   ให้ความรู้สึกของท้องถิ่นอีสานและเข้าได้กับสภาพแวดล้อมที่จะก่อสร้างอาคาร

 

                                                                                      

 

                 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9  นครราชสีมา  วางศิลาฤกษ์วันจันทร์ที่  23  มีนาคม   2530 ก่อสร้างแล้วเสร็จ  วันที่  25 พฤศจิกายน 2530 โดยความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนชาวไทยทั่วสารทิศที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินและทรัพย์สิน    เพื่อสมทบในการก่อสร้างได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า“หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  นครราชสีมา” และเปิดบริการประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2530 โดยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์เป็นประธานในพิธีเปิด

 

                                                                                                        

 

วิสัยทัศน์

แหล่งเรียนรู้ที่มีทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนและบริการมีคุณภาพ 

 

 พันธกิจ

    1.แหล่งรวบรวมความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของชาติ 

    2. แหล่งเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบความต้องการ การศึกษาค้นคว้าของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

    3. ศูนย์กลางการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมการอ่านอย่างยั่งยืน ของชุมชน

 

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

        หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา มีภารกิจในการเก็บรวบรวม  สงวนรักษามรดกทรัพย์สินทางปัญญา  อันเป็นมรดกด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ปรากฏอยู่ในรูปของหนังสือ ตัวเขียน  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและบริการทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

     1. เป็นแหล่งรวบรวมสงวนรักษาและอนุรักษ์มรดกทางสติปัญญาของชาติ ที่อยู่ในรูปของหนังสือ   สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ เอกสารโบราณ หนังสือตัวเขียน จารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือหายาก ที่ผลิตขึ้นในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ทำหน้าที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ตามข้อกำหนด ในพระราชบัญญัติการพิมพ์ สำหรับหนังสือที่จัดพิมพ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     2. บริการแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอ่าน

     3. ดำเนินเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่น ได้แก่ สำรวจ จัดหา รวบรวม วิเคราะห์หมวดหมู่    จัดทำรายการ จัดเก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม เพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อการสืบค้น

     4. เผยแพร่และประสานงาน การใช้หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) และหมายเลข มาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) แก่ผู้จัดพิมพ์หนังสือ วารสารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     5. ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดห้องสมุด รวมทั้งให้การศึกษาอบรมวิชาการด้านห้องสมุดแก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

     6. สำรวจและรวบรวมเอกสารโบราณในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และทำบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นให้กับสำนักหอสมุดแห่งชาติเพื่อจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ

     7. ดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่าย เพื่อการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

     8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย