โครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 "การจัดทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ปีที่3"

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในตำแหน่งนักภาษาโบราณ ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์

ประจำปี 2562 "การจัดทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ปีที่3" ซึ่งจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดขวางชัยภูมิ

บ้านปากคลอง ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดูแลรักษา จัดทำทะเบียน

และจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยที่ตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

แก่หน่วยงานของกรมศิลปากรในส่วนภูมิภาค ชุมชนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของเอกสาร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ร่วมกันดูแลรักษาและจัดเก็บคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย จำนวน 1,365 รายการ ดังนี้

1. คัมภีร์ใบลาน จำนวน 938 รายการ ได้แก่
1.1 คัมภีร์ใบลาน อักษรขอม-อักษรไทย เส้นจาร จำนวน 4 มัด 15 เลขที่ 42 รายการ 
1.2 คัมภีร์ใบลาน อักษรไทย เส้นหมึก และเส้นพิมพ์ จำนวน 896 รายการ

2. หนังสือสมุดไทย หมวดต่างๆ อาทิ หมวดกฎหมาย หมวดจดหมายเหตุ หมวดตำราเวชศาสตร์ หมวดวรรณคดี

และหมวดอักษรศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 427 รายการโดยหมวดที่มีมากที่สุด ได้แก่ หมวดตำราเวชศาสตร์ จำนวน 108 รายการ

ดังนั้น ในการดำเนินงานครั้งนี้ จึงถือเป็นการบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานของกรมศิลปากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น