โครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต : อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดโครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต : อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย ณ อาคารหอสมุดดนตรี ชั้นจี (G) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายทีปวัจน์ วัชรศิริอมร ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก กล่าวรายงาน และในการจัดอบรมครั้งนี้มี นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พระภิกษุ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 30 รูป/คน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า สืบทอด และสืบสานองค์ความรู้อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอักษร-ภาษาของชาติให้แพร่หลายกว้างขวางและคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป