โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จ.ราชบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดราชบุรี ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 โดยเชิญ นายพิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม จาก ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานสำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อดูแลอนุรักษ์ รักษา และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านอักษรและภาษาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน