โครงการพัฒนาบุคลากรหอสมุดแห่งชาติสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด ร่วมกับกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยในปีนี้ จัดอบรมในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติสู่ประชมคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคล สวีท พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคคลากรหอสมุดแห่งชาติเตรียมพร้อมในด้านการทำงาน ต้อนรับการเป็นประชมคมอาเซียน การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้

- นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ บรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนอย่างมีระบบในงานห้องสมุด

- นายเจริญ มึศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดหนอจอก บรรยายเรื่อง การส่งเสริมการอ่านเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มหนังสือและตัวเขียน สำนักหอสมุดแห่งชาติ บรรยายเรื่อง ประสบการณ์การทำงาน และองค์ความรู้ด้านเอกสารโบราณ

- นางสาวกนกอร ศักดาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ บรรยายเรื่อง หอสมุดแห่งชาติกับประชาคมอาเซียน

- นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง รู้จักเพื่อนบ้านผ่านวรรณกรรมอาเซียน

- นายศุ บุญเลี้ยง บริษัทกะทิ กะลา จำกัด บรรยายเรื่อง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล คัชชิมา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านเอกสารโบราณ

 

 

ชมภาพกิจกรรม