โครงการพัฒนาบุคลากร

รองอธิบดีกรมศิลปากร มาบรรยายในโครงการอบรม บรรณารักษ์ฯ 61

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร กรุณามาบรรยาย เรื่อง "ศิลปะการทำงานร่วมกันในองค์กร : ประสบการณ์นักบริหาร"    ให้กับบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการของหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการอบรมบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพบรรณารักษ์ของหอสม

สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด จัดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เรื่อง "สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25