โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

         เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 หอสมุดแห่งชาติจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาหอสมุดแห่งชาติสู่ความร่วมสมัยและสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเห็น นำเสนอปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุด  อันจะทำให้ห้องสมุดมีความพร้อมและศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

         โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง "การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ : แนวโน้มปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต" และนางสุภาพร สมจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) บรรยายเรื่อง "การบริการห้องสมุดด้วยแนวคิดร่วมสมัยและสร้างสรรค์" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

 

ชมภาพกิจกรรม