โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ รายการเพลินเพลงสังคีต

                สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อนสิรินธร จัดกิจกรรมโครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 รายการเพลินเพลงสังคีต ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจัดแสดงชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อนสิรินธร ชมการแสดงดนตรี โดย วงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร>>>> ชมฟรี