เอกสารโบราณ

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ปี๖๑ ครั้งที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นายพิศาล บุญผูก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษามอญ และนายเกษียร ม