เสวนาวิชาการ "หนังสือเก่าและการอนุรักษ์"

           สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ " หนังสือเก่าและการอนุรักษ์" เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหนังสือเก่าและการอนุรักษ์ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ซึ่งหัวข้อที่นำมาเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย "เล่าเรื่องหนังสือเก่า" โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ "นานาสาระจากหนังสือหายาก" โดย นายเอนก นาวิกมูล และนายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ "การต่ออายุหนังสือหา(ไม่)ยาก โดย นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นายจรรมนง แสงวิเชียร นางสาวรัตนบุณย์ อาจหนอง และ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการอนุรักษ์หนังสือหายาก โดย กลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

 

ชมภาพกิจกรรม