อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ครั้งที่ 3

              สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และหอสมุดดนตรีทูลหระหม่อนสิรินธร คืนความสุขให้กับคนไทย โดยจัด โครงการ  "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน"  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ สวนหย่อมหน้าหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ กระตุ้น และรณรงค์ให้คนไทยในชาติรักการอ่าน ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับความรู้ และความบันเทิงร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศ 

 

ชมภาพกิจกรรม