อาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียนวิชา 2296111 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 45 คน

เข้าศึกษาและดูงาน ณ #หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ประเภทของแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ บริการ และการเข้าถึงสารสนเทศในแหล่งเรียนรู้

รวมถึงสามารถใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้