อาจารย์และนักศึกษา รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

อาจารย์และนักศึกษา รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ

จำนวน 45 คน เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่จัดเก็บ รวบรวม และอนุรักษ์หนังสือและเอกสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้