อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชั้นปีที่ 1 รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ จำนวน 29 คน เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ

ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่จัดเก็บ รวบรวม และอนุรักษ์หนังสือและเอกสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้