ห้องบริการ

 

     ห้องอ่านหนังสือทั่วไป (ห้อง 101) ให้บริการหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ หนังสือทางด้านปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ศิลปะและนันทนาการ  วรรณคดี  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ รวมทั้งนวนิยายต่าง ๆ  โดยจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้  (หมวด 000 –900)

     ห้องเด็กและเยาวชน (ห้อง 102) ให้บริการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก  สมุดภาพ และของเล่นประเทืองปัญญาชนิดต่าง ๆ

     ห้องวิทยานิพนธ์ (ห้อง 103) ให้บริการหนังสือประเภทรายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์  ราชกิจจานุเบกษา  และหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี

     ห้องหนังสือพิมพ์และวารสาร (ห้อง 104) ให้บริการหนังสือพิมพ์และวารสารชื่อเรื่องต่างๆ ฉบับภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา
     ห้องโสตทัศนวัสดุ (ห้อง 201) ให้บริการโสตทัศนวัสดุเพื่อการศึกษาและบันเทิงที่อยู่ในรูปแบบสื่อชนิดต่าง ๆ ได้แก่  แถบบันทึกเสียง  ภาพนิ่ง  สไลด์  วีซีดี  ดีวีดี  ฯลฯ
     ห้องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ห้อง 202) ให้บริการเอกสารโบราณประเภทต่างๆ ได้แก่  หลักศิลาจารึก  คัมภีร์ใบลาน  และหนังสือสมุดไทย ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคตะวันตก
     ห้องประชุม (ห้อง 203) รองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 30 คน สามารถใช้จัดแสดงนิทรรศการ  และจัดประชุมกลุ่มย่อย

     ห้องประชุมเอนกประสงค์ (ห้อง 204) ขนาด 300 ที่นั่ง ให้บริการจัดประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ

     ห้องเกียรติยศ (ห้อง 205) ให้บริการหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์  หนังสือกรมศิลปากร  และหนังสืออนุสรณ์งานศพ