หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค

การให้บริการ

 

อาคาร 1 ชั้น 1

- ให้บริการหนังสือหมวด 000 - 200  (ความรู้ทั่วไป, คอมพิวเตอร์, ปรัชญา, ศาสน)

- การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และบัตรรายการ

ห้องบริการ

 

ห้องหนังสือพิมพ์และวารสาร ให้บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

หน้า