สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือสมุดภาพจากบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11. 00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

(นางสาวกนกอร ศักดาเดช) รับมอบหนังสือสมุดภาพ ZHENG HE จำนวน 141 เล่ม

ซึ่งจัดพิมพ์โดย White Star Publiser โดยมีอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (นายฌาน ชานนท์) เป็นตัวแทนมอบ