สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 5 ท่าน

เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติในด้านห้องสมุดดิจิทัล เพื่อนำไปปรับใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดในสังกัดสปสช. ต่อไป