สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 อาจารย์และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่จัดเก็บ รวบรวม และอนุรักษ์หนังสือและเอกสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้