รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ บริจาคเอกสารโบราณให้แก่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ในนามของ "ทายาทเจ้าพระยามุขมนตรี"

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จาก รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ มอบในนามของ "ทายาทเจ้าพระยามุขมนตรี" จำนวน 52 รายการ โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานรับบริจาค จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหนังสือสมุดไทยบันทึกด้วยอักษรไทยและอักษรขอม มีสภาพชำรุด ดังนั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติต้องดำเนินการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการ เพื่อให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจต่อไป