พระภิกษุ สามเณร จากวัดชนะสงคราม วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดจักรวรรดิราชาวาส และวัดอรุณราชวราราม เข้าชมนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน"

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. พระภิกษุ สามเณร จากวัดชนะสงคราม วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดจักรวรรดิราชาวาส และวัดอรุณราชวราราม จำนวน 27 รูป ได้เข้าชมนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน" ซึ่ง สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14.06 น. โดยจะจัดแสดงต้นฉบับเอกสารโบราณ หนังสือหายาก และหนังสือพิมพ์เก่า ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. และวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการจัดนิทรรศการดังกล่าว