ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ประจำปี 62 ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 58 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการรู้แก่ประชาชนทุกเพศและวัย สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการในแหล่งเรียนรู้ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ