ผอ.สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษา ม.สวนดุสิต

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร  ศักดาเดช) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุม 2203 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ