ปิดบริการหอวชิราวุธานุสรณ์

 

หอวชิราวุธานุสรณ์ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารหอวชิราวุธานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ติดต่อได้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ที่อาคารหอสมุดแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารหลังเก่า ห้อง 308 โทร 0-2282-1212-3 ต่อ 400