โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาในรูปแบบดิจิทัลของสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค"

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาในรูปแบบดิจิทัลของสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค" ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจำนวน 65 คน และการบรรยายพิเศษเรื่อง "อนาคตและแนวโน้มการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ" โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) ทั้งนี้การอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

    

    

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม