เสวนาเรื่อง “บทบาทของห้องสมุดในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ”

สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับเกียรติจากรองอธิบดี กรมศิลปากร นายพีรพน พิสณุพงศ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “บทบาทของห้องสมุดในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรม