ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม CONSALXVI

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อให้การจัดงานประชุมลุล่วงไปด้วยดี สำนักหอสมุดแห่งชาติจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุม