ประชาสัมพันธ์

ของขวัญปีใหม่ 2558 สำหรับประชาชน

        หอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม " ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน 2558" โดยเปิดอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ให้ประชาชนเข้าชม ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง ว

โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ รายการเพลินเพลงสังคีต

                สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อนสิรินธร จัดกิจกรรมโครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 รายการเพลินเพลงสังคีต ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น.

งานแถลงข่าว โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

               สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ให้คนไทยรักการอ่านหนังสือ มีข้อมูลหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารโบราณต่างๆที่ดี มีคุณภาพครบถ้วน รวมทั้งมีความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการค้นคว้า มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักก

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรม การเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ

       สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ (ILIS) ในสังกัดสมาคมห้อสมุดแห่งประเทศไทยฯ จะจัดฝึกอบรมก

เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการโสตทัศนวัสดุ

 

 

ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ย้ายจากชั้น 3 อาคาร 1 มาให้บริการห้อง 104 (ห้องบริการอินเทอร์เน็ต) ชั้น 1 อาคาร 1

 

 

 

 

หน้า