มุมอาเซียน

 

มุมอาเซียน ให้บริการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 2 อาคาร 2

หอสมุดแห่งชาติได้รวบรวมหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ที่ "มุมอาเซียน" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนในชาติได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก อาทิ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ โดยมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับประชากรทุกวัย