สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

มุมอาเซียน

 

มุมอาเซียน ให้บริการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 2 อาคาร 2

หอสมุดแห่งชาติได้รวบรวมหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ที่ "มุมอาเซียน" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนในชาติได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก อาทิ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ โดยมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับประชากรทุกวัย